wykonawca robot ma opóźnienia

Inwestorzy często mają do czynienia z wykonawcami, którzy nie dotrzymują warunków umowy o roboty budowlane, a szczególnie terminu ukończenia robót. Co możemy zrobić gdy wykonawca opóźnia zakończenie robót? Czy wypłacenie kary umownej zwalnia wykonawcę z konieczności zakończenia prac.

Istnieją dwa rodzaje „opóźnienia”. Pierwszy rodzaj opóźnienia to tak zwane opóźnienie proste, czyli takie, którego przyczyną jest sytuacja, za którą wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Drugi zaś to opóźnienie kwalifikowane, którego przyczyną jest sytuacja za którą wykonawca ponosi odpowiedzialność. Proste opóźnienie oznacza sytuację, w której obowiązki jednej ze stron nie zostały wykonane w terminie określonym w umowie. Nie ma w tym przypadku znaczenia czy mamy do czynienia z przyczyną, za którą wykonawca ponosi odpowiedzialność, czy też okolicznościami, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Już samo opóźnienie wykonania zobowiązania, aktualizuje uprawnienia inwestora do skorzystania z przysługujących mu praw, przewidzianych w umowie. Natomiast opóźnienie kwalifikowane czyli zwłoka, oznacza opóźnienie z elementem zawinienia wykonawcy. Jeżeli opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności nie jest zwłoką. Taka definicja ma na celu ochronę wykonawcy przed zdarzeniami na które nie miał wpływu.

Opóźnienia w realizacji robót budowlanych, które są przedmiotem umowy między inwestorem a wykonawcą, może skutkować przekroczeniem terminu oddania obiektu określonego w tej umowie, co daje inwestorowi prawo dochodzenia od wykonawcy swoich praw.

Najskuteczniejszym sposobem egzekwowania praw inwestora od wykonawcy jest zastrzeżenie w umowie z wykonawcą tzw. kar umownych na wypadek sytuacji niewywiązania się z terminów określonych w umowie. Zastrzeżenie takich kar umownych nie pozbawia jednocześnie inwestora możliwości żądania od wykonawcy dokończenia robót budowlanych. W sytuacji uchylania się od wpłaty kary umownej, inwestor ma prawo dochodzić jej zapłaty na drodze sądowej. Jeżeli umowa pozbawiona jest stosownych zapisów, inwestor może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych określonych w przepisach. Gdy w umowie o roboty budowlane nie zastrzeżono kar umownych, inwestor zawsze będzie miał prawo dochodzić na drodze sądowej odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w przepisach. Dochodzenie roszczeń z tytułu kary umownej jest przy tym łatwiejsze niż dochodzenie zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

Zdarzają się sytuacje, w których dochodzenie kar umownych od wykonawcy jest niezgodne z interesami inwestora. Nie ma sensu z punktu widzenia jego interesów. Jeżeli bowiem wykonawca opóźnia się z zakończeniem robót budowlanych tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie ustalonym w umowie, inwestor ma prawo bez wyznaczania inwestorowi dodatkowego terminu lub odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu zakończenia robót objętych przedmiotem umowy.

Więcej informacji dotyczących doradztwa budowlanego uzyskacie Państwo pod adresem: https://stacon.pl/uslugi/generalne-wykonawstwo/doradztwo-budowlane/

[Głosów:1    Średnia:4/5]
PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułBudowa hal stalowych
Następny artykułDlaczego sejf to dobry pomysł

Pozytywnie zakręcona na tematy związane z architekturą wnętrz i ich projektowaniem.